Kuvendi i Shqipërisë – Shpallje fituesi

  KUVENDI

                                            SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

 

Nr._____ Prot                                                                                Tiranë,  më  __  __  2019

 

 

Lënda: Njoftim për kandidatin fitues për pozicionin “sekretar komisioni”, në Shërbimin e Komisioneve.

 

DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM

SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT

Tiranë

 

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 pika 5 dhe nenit 23, pika 1  si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreut III “ Komiteti i Përhershëm i Pranimit për nivel ekzekutiv” pika 3 dhe Kreut IV “ Konkurimi”, pika 12, 14 dhe pika 22, në përfundimin e procedurës të testimit me shkrim, vlerësimit të CV, intervistës të strukturuar me gojë dhe periudhës ankimore, për konkursin “sekretar komisioni”, në Shërbimin e Komisioneve, Komiteti i Përhershëm i Pranimit shpalli kandidatin fitues si më poshtë:

 

  1. Evi NAKU me 77 pikë.

 

                                                                                

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

                                                                                  Genci GJONÇAJ

                                     

 

 

                                                                      

NË MUNGESË DHE ME URDHËR

DREJTORI JURIDIK

 

Mimoza ARBI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË